Bestyrelsen i SDU Gymnastik

Bestyrelsen i SDU Gymnastik består af følgende: 

Formand:

 • Navn: Laura Nikoline Saugstrup
 • Mail: gymnastikformand@gmail.com
 • Telefon: 28880821

Næstformand:

 • Navn: Jakob Daugaard
 • Mail: Jadau19@student.sdu.dk
 • Telefon: 42150495

Kasserer:

 • Navn: Ebbe Slater Christensen
 • Mail: gymnastikkasserer@gmail.com
 • Telefon:  91551811

Bestyrelsesmedlemmer:

 • Frederik Hartvig
 • Søren Lekbo

Suppleanter:

 • Rie Lou
 • Rikke Larsen

 

Herunder kan du læse vores vedtægter:

§1 Navn

Afdelingens navn er SDU Gymnastik, som hører under SDU Sport Odense

§2 Formål

Formålet med afdelingen er at give ligesindede mulighed for at dyrke gymnastik, parkour og andre sportsgrene til studentervenlige priser.

§3 Medlemmer

Stk. 1: De, der har betalt kontingent til SDU Gymnastik betegnes som medlemmer. Som medlem af SDU Gymnastik har man stemmeret på Generalforsamlingen.

Stk. 2: Beslutningen om udelukkelse af et medlem træffes af SDU Gymnastik’s bestyrelse i samråd med Hovedbestyrelsen i SDU Sport i Odense.

§4 Ledelse

Stk. 1: Bestyrelsen er afdelingens daglige ledelse

Stk. 2: Bestyrelsen består af 5 stemmeberettigede medlemmer i henhold til §1 stk.1;Ansatte ved SDU, instruktør ved SDU Gymnastik eller studerende og2 suppleanter: 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer og 3, der repræsenterer hhv spring, parkour og rytmisk gymnastik, samt 1 suppleant.

Stk. 3: Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme.

Stk. 4: Vælges man til en post i bestyrelsen er det fo en periode på 2 år. Udtræder et medlem af bestyrelsen før tid, indtræder en suppleant som fuldgyldigt medlem.

Stk. 5: Formand, 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant vælges for en 2-årig periode i ulige år. Kasserer og de resterende 2 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant vælges for en to-årig periode i lige år.

Stk. 6: Formand og kasserer vælges direkte på afdelingens generalforsamling

Stk. 7: 1 revisor findes til tjek af regnskab

Stk. 8: Opstiller flere til en post i bestyrelsen, skal der være skriftlig afstemning.

Stk. 9: Bestyrelsen skal konstitueres indenfor 14 dage efter generalforsamling.

Stk. 10: Der skal minimum afholdes 3 møder pr. halvår.

§5 Organisering

Stk. 1: Bestyrelsen er ansvarlig for at råde over de midler, afdelingen modtager fra SDU Sport Hovedbestyrelsen, så alle får del i disse

Stk. 2: Der vælges en repræsentant fra bestyrelsen til at sidde i SDU Sport Hovedbestyrelsen

§6 Regnskab

Stk. 1: Regnskabsåret følger kalenderåret

Stk. 2: Kasseren skal afslutte regnskabet og indkalde revisoren til godkendelse af regnskab senest 14 dage inde i januar.

§7 Generalforsamling

Stk. 1: Generalforsamlingen er afdelingens højeste myndighed

Stk. 2: Generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter hovedbestyrelsens generalforsamling.

Stk. 3: Indkaldelse med angivelse af dagsorden og forslag fra bestyrelsen skal finde sted med 3 ugers varsel, ved skriftlig information via SDU Gymnastik’s facebookside ”SDU Gymnastik”, samt mundtlig og skriftlig information til alle hold.

Stk. 4: Forslag fra medlemmer, der ønskes behandles på generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen.

Stk. 5: Dagsorden til generalforsamling skal omfatte:

 • Formand forestår valg af dirigent
 • Godkendelse af dagsorden
 • Valg af referent
 • Valg af 2-3 stemmetællere
 • Beretning fremlagt af formanden
 • Regnskab og budget til godkendelse fremlagt af kasserer
 • Valg af bestyrelse

§8 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1: bestyrelsen kan altid indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når den finder anledning hertil. Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når 1/5 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt har fremlagt ønske herom over for bestyrelsen med angivelse af emnet, der ønskes behandlet.

Stk. 2: Et forslag vedtages ved almindeligt flertal blandt stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 3: Ved ændring af vedtægter skal minimum 2/3 af afdelingens fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemme for ændringen.

Stk. 4: De ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter begæringens modtagelse.

Stk. 5: Indkaldelse med angivelse af dagsorden og forslag skal finde sted med 2 ugers varsel ved skriftlig information via SDU Gymnastik’s facebookside ”SDU Gymnastik”, samt mundtlig information til alle hold.

§9 Opløsning

Stk. 1: Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på e i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling

Stk. 2: Vedtagelse af opløsning sker hvis ¾ af afgivne stemmer er for forslaget.

Stk. 3:  I tilfælde af afdelingens opløsning overgår aktiver og passiver til Hovedbestyrelsen i SDU Sport.